Milknatur®

Pro vlastníky půdy

Vážení vlastníci půdy, kterou Vám obděláváme,                        

Zřídili jsme pro vás tuto webovou stránku, kterou bychom Vás rádi informovali, o činnosti naší společnosti na Vašich pozemcích, jak na nich hospodaříme a na jakou činnost se zaměřujeme:

Jak mnozí z vás vědí, zaměřujeme se na výrobu mléka, ochucených mlék, jogurtů a dalších mléčných a kysaných nápojů, pod značkou Milknatur®. V současné době je na naší farmě ustájeno 220 dojnic Holštýnského plemene, 160 jalovic pro další chov a telata. A tímto výše zmíněným je vlastně dána produkce plodin na Vašich polích.

Vaše pozemky jsou využívány k produkci pícnin (jako vojtěška, travní porosty a louky) a tržních plodin (jako jarní a ozimé pšenice, žitovce, hořčice, kukuřice na siláž pro krmení zvířat).

Máme k dispozici dostatečné množství organických hnojiv (chlévský hnůj a kejda) a jejich správným používáním soustavně zvyšujeme úrodnost Vaší půdy a snažíme se hospodařit co nejekologičtěji. Pěstováním pícnin a jejich střídáním, pěstováním trvalých travních porostů a luk, snižujeme nebezpečí eroze půdy.

Mnohé zemědělské farmy, které dnes provozují např. megalomanské bioplynové stanice, potřebují velké množství ploch jen pro tzv. „energetické plodiny", speciálně geneticky vyšlechtěné, např. energetickou kukuřici, kterou potřebují jako palivo pro výrobu elektřiny, a jejich nadměrným a dlouhodobým pěstováním pro tento účel zásadně zvyšují nebezpečí eroze půd a tím jejich trvalé znehodnocení; úplně nebo částečně rezignovali na zemědělství jako takové a tím trvale narušují životní prostředí a už tak křehkou rovnováhu mezi člověkem a přírodou, protože už se na zemědělskou produkci ani nezaměřují. Toto už vlastně nejsou zemědělské farmy, ale „elektrárny na rostlinné palivo".  

Takto se my nechováme a ani nehodláme v budoucnu chovat, naše zaměření je prostě zemědělské a potravinářské, na produkci mléka, mléčných potravin, obilovin a dalších zemědělských produktů. Pokud budeme někdy uvažovat o bioplynové stanici, pak výhradně malé, jen pro naši potřebu a zaměřené na zpracování hnoje a chlévské mrvy z našich zvířat. Plodiny budeme pěstovat pouze pro krmení zvířat a potravinářství. 

Velice si vážíme nájemního vztahu k Vašim pozemkům a možnosti je obdělávat a rádi bychom v tomto vztahu do budoucna pokračovali.

 

MVDr. František Sikyta, předseda představenstva

Ing. Pavel Šrámek, M.B.A., místopředseda představenstva

Stanislav Tlachač, člen představenstva

   www.milknatur.cz