+420 606 063 422

Pro majitele půdy, na které hospodaříme

Pavel Šrámek

Vážení vlastníci půdy, kterou vám obděláváme, zvyšujeme její kvalitu a tedy i hodnotu.

Prostřednictvím této webové stránky bychom Vás rádi informovali o činnosti naší společnosti Zemědělská Výroba Milknatur a.s. na vašich pozemcích, jak na nich hospodaříme, co na nich pěstujeme, na jakou činnost se zaměřujeme a jak zlepšujeme hodnotu pozemků, především pak množství organické hmoty, která je klíčovou ingrediencí kvality vaší půdy.

    Jak mnozí z vás vědí, zaměřujeme se na výrobu mléka, mléčných a zakysaných nápojů pod značkou Milknatur®. Nověji pak také na zpracování o prodej telecího masa. V současné době je na naší farmě ustájeno asi 240 dojnic Holštýnského plemene, 160 jalovic a 50 telat (počty se samozřejmě mění). Celkový počet zvířat přepočtený na tzv. VDJ (Velká Dobytčí Jednotka) je téměř 400 VDJ. Obhospodařujeme více než 500 ha zemědělské půdy. Z toho plyne, že náš poměr se pohybuje mezi 0,7 - 0,8 VDJ/ha. Toto je pro vás, majitele pozemků, klíčová informace. Máme totiž dostatek přírodních statkových hnojiv, organické hmoty, kterou vyvážíme na vaše pole. Poměr VDJ/ha rovněž jasně ukazuje, jaké plodiny na vašich polích pěstujeme a jak je obděláváme.

     Vaše pozemky jsou využívány především k produkci krmných plodin, pícnin (jako vojtěška, travní porosty a louky), krmná kukuřice pro krávy a jen 20% tržních plodiny, jako jarní a ozimé pšenice, žitovce apod. Máme k dispozici dostatečné množství organických hnojiv (chlévský hnůj a kejda) a jejich správným používáním soustavně zvyšujeme úrodnost půdy přírodním způsobem. Chemická hnojiva používáme jen okrajově a především v kombinaci se statkovými hnojivy, na která se dobře vážou. Zvyšují množství důležitých látek v půdě. Snažíme se hospodařit co nejekologičtěji. Pěstováním pícnin a jejich střídáním s tržními, pěstováním trvalých travních porostů a luk, snižujeme nebezpečí eroze půdy.

     Zásadně nepěstujeme kukuřici do bioplynek a řepku.

    Mnohé zemědělské farmy, které dnes provozují např. megalomanské bioplynové stanice, potřebují velké množství ploch jen pro tzv. „energetické plodiny". Ty potřebují jako palivo pro výrobu bioplynu a následně elektřiny, a jejich nadměrným a dlouhodobým pěstováním pro tento účel zásadně zvyšují nebezpečí eroze půd. Znehodnocují tím půdu a snižují i úrodnost. Používají velké množství chemických hnojiv. Energetické plodiny nejsou určeny ke spotřebě jako potravina, proto používání pesticidů či herbicidů je téměř neomezené. Rezidua těchto látek v energetických plodinách jsou nepodstatná, nejsou určena ke spotřebě a produkci potravin. Toto už vlastně nejsou zemědělské farmy, ale „elektrárny na rostlinné palivo".  

     Nepěstujeme řepku, a už vůbec ne na biopaliva, to je přežitek a doslova ekologická zvrhlost. Pěstovat na poli plodiny kvůli palivu "do spalovacích motorů" je "ekologický" úlet. Pěstováním řepky je nutné používat opravdu velké množství herbicidů a pesticidů, protože je velmi náchylná na škůdce, plísně apod. Toto nadměrné ošetřování neprospívá půdě a krajině. Organika v půdě a vůbec organické procesy v půdě jsou tímto velmi poškozovány a kvalita půdy klesá.    

     Takto se my nechováme a ani nehodláme v budoucnu chovat, naše zaměření je prostě zemědělské a potravinářské, na produkci mléka, mléčných potravin, masa, obilovin a dalších zemědělských produktů. Plodiny budeme pěstovat pouze pro krmení zvířat a potravinářství a tím zvyšovat kvalitu vaší zemědělské půdy. 

Velice si vážíme nájemního vztahu k vašim pozemkům a možnosti je obdělávat a rádi bychom v tomto vztahu do budoucna pokračovali.

 Vedení farmy: +420 736 780 919

MVDr. František Sikyta, předseda představenstva

Ing. Pavel Šrámek, místopředseda představenstva

Stanislav Tlachač, člen představenstva